Alle nieuwsartikelen

Uitnodiging | plastic verwerken tot fit-for-purpose product

1 juli 2021

7 juni 2021

25 mei 2021

6 april - 19 mei 2021

Online bijeenkomst - terugblik - 25 februari 2021

Online bijeenkomst - uitnodiging

Achtergrondartikel - 19 december 2020

Persbericht - 9 november 2020

Plastic tuinbouwafval wordt Fit-For-Purpose product

7 juni 2021

Na het oogsten van komkommers of asperges blijft er restmateriaal achter, waaronder plastic. Tot op heden is dit een kostenpost voor telers, het wordt gezien als afval. Platform Tuinbouwreststromen heeft telers samengebracht met ondernemers die plastic juist kunnen gebruiken. In een pilot met The Great Plastic Bake Off (GPBO) wordt onderzocht of plastic tuinbouwafval omgezet kan worden naar Fit-For-Purpose producten.


Erik van Nienhuijs (Teboza) bij het plastic tuinbouwafval wat gebruikt wordt in de pilot en omgezet wordt naar Fit-For-Purpose producten.


Pilot hergebruik plastic restmateriaal

Het gebruik van landbouwfolie is onvermijdelijk binnen de landbouw. Telers proberen zuinig om te gaan met de inzet van folie, maar in kassen moet dit jaarlijks vervangen worden en op het land (wat asperges betreft) kan het ongeveer acht jaar meegaan. Het afvoeren van dit afval kost op dit moment nog geld en vindt veelal nog geen nieuwe bestemming dan de verbrandingsoven. In een samenwerking tussen de telers Teboza, Mellantas en Bio Verbeek en duurzaam innovatiebureau GPBO komt hier verandering in. Het doel van de pilot is om de plastic reststromen te verwaarden met de mobiele keuken van GPBO. Op locatie wordt het plastic ingenomen, waarna het geshred, verhit en geëxtrudeerd wordt. Door dit proces worden producten gemaakt die ter plaatse bij de teler en daarbuiten bruikbaar zijn.


Pilot op locatie

Teboza is actief in de gehele aspergeketen. Van plantenteelt tot aspergeteelt en verkoop, daarmee is Teboza een partner zijn voor zaadproducenten, andere aspergetelers, handelsorganisaties en retailers in binnen- en buitenland. Naar schatting komt in de teelt jaarlijks ongeveer 6% van het gebruikte zwart/wit landbouwfolie aan reststroom vrij, omdat de folie hergebruikt kan worden en gemiddeld 8 jaar meegaat. In de eerste proef wordt 5.000 kilogram zwart/wit folie ingezet. Erik van Nienhuijs, Strategisch Manager Teelt van Teboza, licht toe waarom zij deelnemen aan deze pilot: “Bij Teboza zijn we gewend om samen met onze collega telers, afnemers, leveranciers en kennispartners te blijven werken aan nieuwe inzichten en technieken op het gebied van duurzaamheid en teelt. Dit initiatief past hier perfect in.”


Komkommerkwekerij Mellantas teelt kwalitatief milieuverantwoorde komkommers. Jaarlijks hebben zij een reststroom van ongeveer 5.000 kilogram LDPE landbouwfolie, wat neerkomt op twee containers van 40 kubieke meter. Hans Houben, Directeur Mellantas: “We zijn niet alleen maar bezig met de perfecte smaak, kleur en vorm van de komkommer, maar ook met onze omgeving. Denk hierbij aan het verlagen van het energie- en gasverbruik en het verminderen van CO2 uitstoot. En daarom participeren we in deze pilot: er wordt veel afval geproduceerd in de sector en dat kan niet de bedoeling zijn.”Tuinbouwbedrijf BioVerbeek teelt op biologische wijze komkommers, paprika’s en tomaten. Fons Verbeek, Directeur BioVerbeek: “Als je goed zorgt voor de natuur, zorgt die ook goed voor jou. Dit oeroude principe gaat bij ons hand-in-hand met het toepassen van de allernieuwste teeltinzichten en technieken. Het resultaat: een eerlijk, gezond en kwalitatief hoogwaardig versproduct, waarin je direct de natuur proeft.” Ook BioVerbeek doet mee aan de proef. Jaarlijks heeft het bedrijf zo’n 4.100 kilogram reststroom aan LDPE landbouwfolie.


Fit-For-Purpose producten in tuinbouw

Fit-For-Purpose betekent dat van plastic tuinbouwafval producten gemaakt worden die direct gebruikt kunnen worden bij de teler. Welke producten dat zijn is afhankelijk van de behoefte. Erik van Nienhuijs: “Het is noodzakelijk om producten te maken die dikwandig zijn en veel volume innemen, zodat de reststroom snel en efficiënt een nieuwe bestemming krijgt. Hierbij kun je denken aan planken, dakpannen en klinkers. Deze producten zijn buiten de sector natuurlijk ook prima toepasbaar.” Daarnaast worden kratten veelvuldig gebruikt in de tuinbouw, waardoor dit een voor de hand liggend product zou kunnen zijn. Voorwaarde is wel dat deze foodsafe en virusvrij zijn.


Wil je meer informatie of actief deelnemen aan deze pilot? Neem dan contact op met Platform Tuinbouwreststromen, via info@platformtuinbouwreststromen.nl.


Pascal Kalter (GPBO) op locatie bij Mellantas.


Fons Verbeek op locatie bij BioVerbeek.

Innovatiecafé met als thema: Verwaarding van tuinbouwreststromen

25 mei 2021

Binnen het Interreg project Circular Bio worden actuele knelpunten op het vlak van kringlooplandbouw, circulaire economie en bio-grondstoffen geïdentificeerd en vertaald naar oplossingsrichtingen.


In kleinere groepen van maximaal 30 personen krijgen deelnemers de kans om een vraag of uitdaging te introduceren om vervolgens verder te brainstormen met zeer specifieke partners die kunnen bijdragen aan oplossingsrichtingen. Voortvloeiend uit deze sessies kunnen nieuwe initiatieven en / of consortia ontstaan die via zogenaamde innovatie-vouchers door CIRCULAR-BIO voor een deel financieel ondersteund kunnen worden. Meer informatie kunt u hier vinden.


Programma

Het derde (digitale) Innovatie-Cafe vind plaats op 25 mei plaats met als thema: „Verwaarding van tuinbouwreststromen in de praktijk, op zoek naar de juiste voorbewerking en logistiek’ met het volgende programma:

  • 14:30 Welkom en introductie
  • 14:45 Challenge #1 - zoektocht naar optimale technieken tbv drogen, filteren en schonen van tuinbouwreststromen
  • 14:50 Challenge #2 - zoektocht naar geschikte aanpak van modelleren van optimale ketenlogistiek 
  • 14:55 Interactieve sessie van per challenge
  • 15:45 Afsluiting en vervolgstappen

Vervolg na digitale bijeenkomst: ketensessies

6 april - 19 mei 2021

Na de drukbezochte online bijeenkomst in februari zijn er stappen gezet om op korte termijn een aantal ketens écht verder te brengen. U kunt aansluiten bij één of meerdere ketens. Klik op de link voor meer informatie en aanmelden.


Reststromen verwaarden in de praktijk | terugblik

Terugblik op digitale bijeenkomst op 24 februari 2021

Op 24 februari jl. vond een drukbezochte online bijeenkomst plaats. Heeft u deze bijeenkomst gemist, of wilt u deze terugkijken? Dat kan via onderstaande link.

Reststromen verwaarden in de praktijk

Uitnodiging

De afgelopen maanden is samen met reststroomverwerkende partijen gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe ketens. Er zit immers veel potentie in het verwaarden van zowel organische als anorganische reststromen. Op woensdag 24 februari a.s. wordt het Platform Tuinbouwreststromen aan u geïntroduceerd en worden en in een digitale bijeenkomst een aantal concrete, nieuwe mogelijkheden voor reststroomverwaarding toegelicht. Eén van de nieuwe ketens wordt opgebouwd rondom plastic. The Great Plastic Bake Off zal hun oplossing en visie op verwaarden toelichten. Tuinbouwondernemers Ad Gubbels (SunFresh) en Marcel Dings (Fossa Eugenia) zullen hierop reageren. We nodigen u van harte uit om hierbij aan te sluiten.

Kostenreductie voor verwerken reststromen

Achtergrondartikel - 19 december 2020 - Bron: 

In het recent opgestarte Platform Tuinbouwreststromen worden zowel agrarische ondernemers met potentieel waardevolle reststromen als kennis en kunde op dit vlak met elkaar verenigd. Hiermee wordt de komende periode de basis gelegd voor een nieuw circulair verdienmodel voor de tuinbouwsector.


Paprikateler Ad Gubbels is vanuit telersvereniging SunFresh betrokken bij de realisatie van het Platform Tuinbouwreststromen. ‘Als telersvereniging zagen we twee dingen gebeuren’, vertelt de glastuinder uit Baarlo.


‘Enerzijds kregen ondernemers te maken met oplopende kosten voor de verwerking van hun reststromen. Aan de andere kant werd vanuit overheid en maatschappij van ons een duurzame en circulaire werk- en denkwijze verwacht. Om deze situatie voor telers werkbaar te houden, gingen we in gesprek met innovatiebureau Bluehub.’


Twee jaar onderzoek door Bluehub, aangevuld met onderzoek door Arvalis en opgedane ervaringen uit het BioTreatCenter, resulteerde in de oprichting van het Platform Tuinbouwreststromen. Het initiatief kwam vanuit de telersverenigingen Fossa Eugenia, Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON) en SunFresh – gezamenlijk actief in TOP-Zuid – en de LLTB. In de opstartfase wordt tevens nauw samengewerkt met Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN).


‘Via de telersverenigingen en de LLTB zijn vrijwel alle tuinbouwbedrijven in de regio betrokken', vervolgt Gubbels. 'Daarnaast kan het Platform rekenen op ondersteuning vanuit de provincie en op onderzoek en advies door Bluehub en Arvalis. Het Platform is daarmee een innovatief kruispunt waar alle belanghebbenden samenkomen.’


Succes

Volgens de Noord-Limburgse ondernemer is dit volledige aanbod één van de sleutelonderdelen van succes. ‘Zo’n breed aanbod van ondernemers met reststromen, kennis en kunde op dit gebied én ondersteuning vanuit de overheid is nog niet gezien in Nederland’, vertelt hij.


Binnen het Platform krijgen tuinders en telers een actieve rol toebedeeld. 'Er wordt een beroep gedaan op het innovatieve karakter van ondernemers’, legt LLTB-portefeuillehouder Susanne Görtz uit.


‘Met het Platform willen we ondernemers stimuleren zelf met hun reststromen aan de slag te gaan. We ondersteunen hen hierbij door verbindingen te leggen tussen de aangesloten partijen en door kennis en expertise op één plek samen te brengen.’

Ook afstemming met afnemers is belangrijk, zo stelt Gubbels. ‘Je moet als ondernemer tijdens de teelt al nadenken over het materiaal dat overblijft. Kan ik nu al dingen anders doen in de teelt, zodat de reststromen aantrekkelijker zijn om af te nemen? Dit vergt een andere manier van denken.’


Maar het belangrijkste doel voor Gubbels is een kostenvermindering voor ondernemers bij het verwerken van hun reststromen. ‘Maatschappelijk ondernemen is een groot onderdeel van de bedrijfsvoering, maar uiteindelijk gaat het toch om het economisch perspectief. De mogelijkheden die we gaan onderzoeken, moeten dan ook tot een kostenreductie voor de telers leiden.’


Görtz ziet nog andere voordelen: ‘Door toekomstgericht te ondernemen met reststromen worden afvalstromen verminderd en voedselverspilling tegengegaan. Dat het ook een kostenvermindering met zich meebrengt, en telers hier zelfs iets aan kunnen bijverdienen, maakt het plaatje compleet. Het Platform combineert circulair denken met rendement voor de ondernemer.’


Kansen voor de toekomst

De afgelopen jaren zijn in Limburg al talrijke ontwikkelingen en mogelijke ketens op het gebied van de verwaarding van reststromen in beeld gebracht. Maar in de praktijk blijft het vaak bij ‘mooie kansen’ voor de toekomst. Het Platform Tuinbouwreststromen hoopt hier verandering in te brengen.


‘De volgende stap is om aan de slag te gaan met enkele pilots op bedrijven die hier energie in willen steken en het belang ervan inzien’, zegt Gubbels. ‘Ook willen we bij afnemers toetsen hoe zij het materiaal willen ontvangen. Vervolgens worden de werksystemen uitgerold naar de andere ondernemers.'


Kader

Duurzaam alternatief

Waar worden de reststromen dan zoal voor gebruikt? LLTB-portefeuillehouder Susanne Görtz noemt enkele voorbeelden: ‘Groene reststromen kunnen gebruikt worden als duurzaam alternatief voor fossiele grondstoffen. Zo kan tuinbouwloof een ideale bron zijn voor een cellulose-rijke basis voor de productie van plaatmateriaal.' Ook de agrarische sector heeft baat bij deze reststromen. ‘Bepaalde reststromen kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor organisch bemesten en het verhogen van het organisch stof gehalte in de bodem, of voor biologische gewasbescherming. Op deze manier kan de tuinbouwsector bijdragen aan het verder verduurzamen van volledige ketens in diverse sectoren.'


Telers bundelen hun krachten om reststromen te verwaarden

Persbericht - 9 november 2020  

Venlo, 9 november 2020 - Telersverenigingen Fossa Eugenia, Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON) en SunFresh en LLTB nemen gezamenlijk initiatief tot oprichting van het Platform Tuinbouwreststromen. Samen verenigen zij kennis en expertise om te komen tot (hogere) verwaarding van tuinbouwreststromen en zo bij te dragen aan een circulair verdienmodel voor hun leden-ondernemers. Hiermee komt Platform Tuinbouwreststromen tegemoet aan de groeiende maatschappelijke en politieke behoefte aan een duurzamere, circulaire land- en tuinbouwsector.

Aan het einde van het teeltseizoen ontstaan veel groene reststromen op een paprikateeltbedrijf, zoals hier bij Fresh Peppers in Baarlo. Foto: Pim Deuling (Bluehub) en Ad Gubbels (SunFresh / Fresh Peppers).

Van ‘afval’ naar waardecreatie

Platform Tuinbouwreststromen heeft zich ten doel gesteld om nieuwe, betere en snellere verwaardingsketens voor telers te creëren, met daarbij de economische haalbaarheid, waardecreatie en andere voordelen voor agrariërs als belangrijkste drijfveren. Ad Gubbels, teler en bestuurslid SunFresh: “Plantresten, niet leverbare vruchten en andere reststromen zoals touw en folie worden nog altijd gezien als afval, waar je voor moet betalen om het af te voeren. Het is tijd voor een andere benadering: wat kunnen we met deze reststromen? We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid als ondernemers, drukken onze kosten én verhogen het rendement. Circulariteit zit steeds meer in de haarvaten van onze bedrijfsvoering; het geeft ons de license to produce.”


Uitdagingen circulariteit vraagt om slagkracht

Om versnippering van aandacht en inzet te voorkomen is er behoefte aan een overkoepelende aanpak. Het Platform Tuinbouwreststromen is op nationale schaal één van de grootste samenwerkingen van telers en tuinders die op het gebied van reststroomverwaarding de aanbodzijde heeft georganiseerd. Op deze manier creëert Platform Tuinbouwreststromen de gewenste omvang om een serieuze gesprekspartner te zijn voor vragende partijen. In de opstartfase wordt nauw samengewerkt met Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), die als expertise partner deelneemt en in samenwerking met het BioTreatCenter diverse nieuwe waardeketens inbrengt. Susanne Görtz, bestuurslid LLTB, licht toe waarom een integrale benadering zo belangrijk is: “Door telers te verenigen vergroten we de slagkracht, samen hebben we écht wat te bieden.

We gaan concreet en zichtbaar met ondernemers aan het werk om het verschil op zowel korte als lange termijn te maken. Zo wordt er binnen circulaire tuinbouw een verdienmodel gerealiseerd.”


Op weg naar nieuwe verwaardingsketens

Op korte termijn wil Platform Tuinbouwreststromen, waarbij het uitvoerende consortium bestaat uit agrarisch adviesbureau Arvalis en innovatiebureau Bluehub, vijf tot tien nieuwe ketens optuigen die op uiteenlopende manieren reststromen gaan verwaarden. Op basis van nauwe samenwerkingsverbanden tussen enerzijds telers en anderzijds afnemers van (an)organische reststromen zoals energie, feed, food, bouwmaterialen en de winning van inhoudsstoffen, aangevuld met eventueel gewenste solution providers die ondersteunen bij bewerking en verwerking van reststromen. Platform Tuinbouwreststromen komt graag in contact met marktpartijen die hier een rol in willen spelen.